Op verzoek van de redactie hier iets over Leerdam en wel over het Zwembad, zo ongeveer 50 jaar geleden. Het is ontleend aan de 5e uitgave van “De Wegwijzer voor Leerdam en Omstreken” van 1938.

Nuts- bad- en zweminrichting
Omgeven door struikgewas ligt, in een idyllische omgeving, aan den oever van de Linge, de Bad- en Zweminrichting van het Departement Leerdam e.o. der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Deze inrichting via den Horndijk ongeveer 5 minuten loopens van de stad, en mag zich verheugen in de belangstelling van het publiek. Zij werd opgericht in 1918 en het aantal abonné’s is telken jare stijgende. De inrichting is in 1934 geheel gemoderniseerd en voldoet aan de eischen, welke door den Kon. Nederl. Zwembond worden gesteld, een speciaal bassin is aanwezig voor kleine kinderen.
De Zwemvereeniging ’t Nut (aangesloten bij den Kon. Ned. Zwembond) houdt in het Nuts-Zwembad geregeld oefeningen (inlichtingen omtrent lidmaatschap bij den badmeester).

Beheer
Het beheer over het Nuts Zwembad is opgedragen aan een vaste commissie, bestaande uit de heeren: Notaris W.A. de Jonge van der Halen, Voorzitter en Penningmeester W. van Leer, Lingedijk 24, Secretaris. Badmeester J.F. Kervers, Markt 12.

Openstelling
Gedurende het, door deze commissie te bepalen, zwemseizoen is de inrichting als volgt voor het publiek opengesteld:
Alle werkdagen: Heeren 7 – 8 v.m.; 2 – 3 n.m.; 5 – 7 n.m.
Dames 8 – 11.30 v.m.; 3 – 5 n.m.; 7 – 8 n.m.
De speciale abonnementen ad f 2,– zijn geldig:
Iedere avond: Dames 7.00 – 8.00
Iedere avond: Heeren 6.00 – 7.00
Woensdag- en Zaterdagmiddag:
meisjes van 3.00 – 4.00,
jongens 2.00 – 3.00 à 5 cent per bad.
Van deze geboden gelegenheid tot zwemmen wordt een zeer druk gebruik gemaakt, vooral door de jongens en miesjes. Voor de ouders is het geruststellend te weten, dat hun kinderen daar onder behoorlijk toezicht in een naar de eischen des tijds ingericht bassin de zwemkunst leeren.

Tarieven
Abonnementskaarten: Voor Nutsleden f 3,50, de tweede uit het gezin f 1,75, elk volgend gezinslid f 1,00. Voor niet-leden f 5,00, de tweede uit het gezin f 2,50, elk volgend gezinslid f 1,50.
Maandkaarten: Voor Nutsleden f 1,25, voor niet-leden f 2,00. Deze kaarten zijn geldig gedurende een volle maand na den datum van afgifte.
Weekkaarten bestemd voor logé’s f 0,75.
Abonnementskaarten voor kinderen tot en met 16 jaar: Kinderen van Nutsleden f 2,00 en kinderen van niet-leden f 2,50.
Dagkaarten geldig voor één bad f 0,15.
In bovenstaande prijzen is het gebruik van badcostumes en handdoeken niet begrepen.
Gelegenheid tot het volgen van uitstekend methodisch zwemonderwijs.
Het bestuur verstrekt spaarzegels van 10 ct en 25 ct, die tegen een abonnementskaart kunnen worden ingewisseld. Inlichtingen bij den badmeester.
Tot zover de Nuts- Bad en Zweminrichting.
Een eindje verderop aan dezelfde Horndijk was nog een zwembad. Het was een particulier zwembad dat werd gerund door der voormalige badmeester van het Nuts-Zwembad, de heer Breedveld.

Zwembad “Fido”
De zwemuren zijn vastgesteld als volgt:
Dames: alle dagen van v.m. 9.30 – 11.30, nam. 3 – 5 en 7 – 8 uur.
Heeren: alle dagen van v.m. 7.30 – 9.30, nam. 2 – 3 en 5 – 7 uur.
Schoolmeisjes (niet abonné’s): ’s Woensdags en ’s Zaterdags nam. 3 – 4 uur à 5 cent per bad.
Schooljongens (niet abonné’s): ‘s Woensdags en ’s Zaterdags nam. 4 – 5 uur à 5 cent per bad.
Abonnementsgeld:
Met recht van zwemmen gedurende den Zondagmiddag: het eerste gezinslid f 4,75, elk volgend f 2,50; maandkaarten f 2,25.
Zonder bovengenoemd recht: het eerste gezinslid f 4,00, elk volgend f 2,00. Enkel bad 15 cent.
Speciale abonnementen voor avondzwemmers (sters) verkrijgbaar.
Tarieven voor grootere gezinnen en financieel zwakkeren nader over een te komen.
Badmeester Breedveld
In beide zwembaden werd in het Lingewater gezwommen.

Bats

Jaargang 11 nr. 1