In het voorjaar van het jaar 1900 verscheen in de Leerdamse pers het volgende bericht:

Bijna honderd jaar

De heer F. Bats te Leerdam, hoopt den 6en April a.s. zijn honderdsten verjaardag te vieren.
Uit een onderhoud met den krassen grijsaard vernamen we dat hij te Leerdam geboren is, kort nadat zijn ouders, uit Paderborn (Duitschland) afkomstig, zich hier hadden gevestigd. Als knaap moest hij reeds door landarbeid in de behoeften van het gezin helpen voorzien, doch daar dit werk hem minder beviel, wilde hij liever glasblazer worden. Daartoe trad hij als leerjongen in dienst bij de firma Hofman te Rotterdam (hier woonde hij o.a. den intocht van Napoleon bij), was daarna achtereenvolgens werkzaam te Delft, Amersfoort en Loenen a/d Vecht, om weder in zijn geboorteplaats Leerdam terecht te komen waar hij is blijven wonen.
Vol lof spreekt hij nog over den heer Van Baerle, destijds eigenaar van de Zwartglasfabriek, en met dankbaarheid over de firma Jeekel, Mijnssen & Co., in wier handen de fabriek later overging. Op 75-jarigen leeftijd verleende laatstgenoemde firma, uit erkentelijkheid voor de vele bewezen diensten, den heer Bats een pensioen, dat hem tot op heden nog wordt uitgekeerd.
Veel tegenspoed heeft de thans bijna honderdjarige ondervonden, veel bange tijden heeft hij mee doorgemaakt, maar aan den avond van zijn leven gekomen gevoelt hij zich dankbaar en tevreden.
De heer Bats is op 22-jarigen leeftijd gehuwd en heeft zich ruim 66 jaren in een gelukkigen echt mogen verheugen. Uit zijn huwelijk zijn 7 kinderen geboren, van welke thans nog 3 in leven zijn. Zijn laatste dagen slijt hij bij zijn 75-jarigen zoon.

Jaargang 11 nr. 2