Na lezing van het artikel over de naam Batz ging bij mij een licht op: de naam Batz komt bij ons in de genealogie voor. Graag geef ik u een deel weer van de genealogie van het geslacht Meijers, dat onlangs werd gestart om onder andere het verband tussen dit geslacht en de glasfabriek op te sporen. Het is een indrukwekkend overzicht geworden van twaalf geslachten, die leefden en leven tussen de jaren 1600 en 2001. Dankzij het uitgebreide speurwerk van wijlen dr. Ir. J. Heijboer – schoonvader van Carel Meijers, zoon van Hendrikus Meijers (oud-Leerdammer) – en de schoonzoon Carel zelf, was ik in staat de geslachten in kaart te brengen. Hiervoor moest ik een enorme berg aantekeningen verwerken, waarvan ik graag het deel dat betrekking heeft op de naam Batz weergeef.

Generatie Johan Hendrik Meijers.
Als oudste zoon van Coenraad Meijers en Johanna Carolina Gonlag trouwde Johan Hendrik Carel Meijers op 7 augustus 1852 te Loosdrecht met Anna Maria Elizabeth Batz, geboren op 22 februari 1822 te Amersfoort en gedoopt te Soest.
Volgens het bevolkingsregister van Leerdam staat zij als Roomsch ingeschreven. Hier doet de RK-kerk zijn intrede in het geslacht Meijers. Waarschijnlijk tilde Anna er niet zo zwaar aan, daar de kinderen Hervormd worden genoemd.
Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, te weten de eerste vier kinderen in Loosdrecht en de laatste vier in Leerdam.
Op 11 augustus 1858 vestigde het gezin zich in Leerdam en wel aan de Bergstraat. Hieronder volgende kinderen:

– Maria Catharina, geb. 2 januari 1854 (verblijft van 1874/1876 in Woudrichem).
– Johanna Carolina, geb. 2 januari 1854 (in Loosdrecht overleden).
– Coenraad, geb. 30 december 1854 (1 augustus 1869 overleden).
– Karel Lodewijk, geb. 26 april 1856 (24 april 1859 overleden).
– Karel Lodewijk, geb. 31 oktober 1861 (14 november 1861 overleden).
– Karel Lodewijk, geb. 30 december 1862
– Elisabeth Carolina, geb. 22 juni 1865 (trouwde 4 oktober 1889 met Gerrit Giltjes, glasslijper).
– Christiaan, geb. 12 mei 1868 (trouwde 18 augustus 1893 met Neeltje Berk).

 

Uit het bevolkingsregister van Leerdam blijkt, dat Johanna Caroline, een van de tweeling, niet is meeverhuisd naar Leerdam, zodat wij kunnen aannemen, dat die in Loosdrecht is overleden. Waarom het gezin naar Leerdam verhuisde is nog een vraag, vooral omdat Johan Hendrik Carel staat ingeschreven als huisknecht. Hij was dus geen glasmaker! Zoekt hij werk in de glasfabriek? Boven het formulier van het bevolkingsregister van Leerdam staat “3e glasfabriek”. Mogelijk heeft hij ook de toekomst van de kinderen op het oog gehad. Zo werd zoon Christiaan b.v. pottenbakker in de glasfabriek. De geboorteakte van Elisabeth Caroline licht een tipje van de sluier op:

In het jaar achttien honderd vijf en zestig den drieentwintigsten der maand junij, is voor ons Hermanus Ruben Vogelzang, burgemeester ambtenaar van den Burgelijken stand der Gemeente Leerdam Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johan Hendrik Carel Meijers, oud eenenveertig jaren, van beroep glasblazer, wonende te Leerdam dewelke ons heeft verklaard, dat op donderdag den tweentwintigsten der maand junij deze jaaars, des morgens ter elf ure, in Leerdam Klein Oosterwijk is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem de delcarant en zijne huisvrouw Elisabeth Bats zonder beroep mede aldaar woonachtig en aan dit kind te willen geven de voornamen van Elisabeth Carolina.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Jacob Gonlag, oud zevenentwintig jaren, van beroep glasblazer, wonende te Leerdam en van Willem Cornelis Heelinghe, oud zevenendertig jaren, van beroep bode, wonende te Leerdam als getuigen.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend de Comparant en getuigen.

Getekend: J.H.K. Meijers, J. Gonlag, W.L.Heelinghe, H.R. Vogelzang.

De geboorte akte van Christiaan Meijers is ook de moeite waard geheel weer te geven:

In het jaar achttien honderd acht en zestig den dertienden der maand mei, is voor Hermanus Ruben Vogelzang, burgemeester ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Leerdam, provincie Zuid-Holland, verschenen:
Carel Meijers, oud acht en veertig jaren, van beroep werkman, wonende te Leerdam, dewelke ons heeft verklaard, dat op dinsdag, den twaalfden der maand mei dezes jaars, des morgens ten zeven ure, te Leerdam Molenstraat is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem declarant en zijne huisvrouw Elisabeth Batz zonder beroep mede alhier woonachtig en aan dat kind te willen geven de voornaam Christiaan.
Welke aangifte en verklaring zijn geheel in tegenwoordigheid van Willem Cornelis Heelinghe, oud veertig jaren, van berope bode, wonende te Leerdam en van Frank Cornelis van Kesteren, oud tweendertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Leerdam als getuigen.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend den Camparant en de getuigen.

K. Meijers, F.C. van Kesteren, W.C. Heelinghe, H.R. Vogelzang.

Johan Hendrik Karel Meijers, overleed op 12 juni 1902, terwijl zijn vrouw Anna Maria Elizabeth Batz reeds op 30 januari 1875 overleed.

Het is ook goed te vermelden van de afkomst van moeder Anna Maria Elisabeth Batz en wel om de volgende redenen:
In de eerste plaats, omdat de namen op Duitse afkomst duiden en dat betekent dat opnieuw Duits bloed werd ingebracht.
In de tweede plaats omdat we de namen Bats en Kauffeld in Leerdam regelmatig tegenkomen.
In de derde plaats omdat deze namen met de glasindustrie te maken hebben.

Anna Maria Elizabeth Batz, werd als derde kind uit het huwelijk van Carel Lodewijk Batz en Catharina Kauffeld geboren.
Gaan we eerst naar vader Carel Lodewijk Batz. Hij werd rond 1793 te Rotterdam geboren als zoon van Frederik Batz, die leefde van 1761-1816, en van Anna Maria Elizabeth Smits, verdere gegevens onbekend. Hij werd echter op 31 januari 1793 in de RK-kerk van Rhenoy (gemeente Beesd) gedoopt. Hij trouwde op zondag 10 september 1818 te Soest en werd glasblazer van beroep en werkte waarschijnlijk o.a. in Isselt (gemeente Soest). In de verschillende documenten werd zijn naam tot Barts vervormd. Zoals u wel opgemerkt zult hebben wordt de naam Batz ook als Bats geschreven. Op zondag 1 december 1850 overleed hij te Loosdrecht.

Maria Catharina Kauffeld werd te Amersfoort geboren als dochter van Matthijs Kauffeld en Maria Wilhelmina Greinders en werd op zondag 4 april 1790 in de Gereformeerde Gemeente aldaar gedoopt! Zij trouwde met Johannis van Wageningen, die op 30 maart 1816 overleed. Op 10 september hertrouwde zij dus met Carel Lodwijk Batz. Volgend de kwartierstaat overleed zij na zaterdag 7 augustus 1852, minstens 62 jaar oud te Loosdrecht, maar volgens huwelijksakte nr. 22 Leerdam was zij in 1860 bij het huwelijk van haar jongste zoon Wim als getuige aanwezig!

Het gezin vestigde zich in Soest. Uit het huwelijk werden acht kinderen geboren, te weten:

1. Frederik, geb. 8 april 1819 (Trouwde 28 mei 1842 te Loosdrecht met Maria Ruggenberg.)
2. Willem Johannis, geb. 21 maart 1820 (Trouwde met Wilhelmina Petronella van Thiel.)
3. Anna Maria Elizabeth, geb. 22 februari 1822 (Trouwde met Johan Hendrik Carel Meijers.)
4. Maria Wilhelmina, geb. 11 augustus 1823
5. Johanna Gerarda, geb. 15 september 1827
6. Carolina Louisa, geb. 11 april 1829 (Overleden 20 maart 1836, Loosdrecht.)
7. Cornelia, geb. 15 november 1831 (Overleden 3 mei 1832 te Loosdrecht.)
8. Willem, geb. … 1834 (Trouwde in 1860 te Leerdam met Wilhelmina Antonetta van Thiel.)

 

Papendrecht, Chr. Meijers

Jaargang 20, nr. 4